Do prowadzenia ksiąg rachunkowych obecnie zobowiązane są:

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe w tym również organizacje) oraz spółki cywilne a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000,00 euro,
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  • gminy, powiaty, województwa i ich związki,
  • jednostki organizacyjne nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek wymienionych na początku,
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
  • jednostki nie wymienione wyżej które otrzymują na realizację zleceń dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów terytorialnych albo funduszów celowych.

 

Wartość limitu, który dotyczy osób fizycznych, spółek osób fizycznych itp....... należy przeliczyć po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października (w 2016 to 3 października) wynosi 4,2976zł/euro. Zatem limit przychodów za 2016 rok decydujący o prowadzeniu pełnej księgowości w 2017 roku wynosi 8.595.200,00 zł