UCHWAŁA Nr XVI/224/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zmianami), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m
2
powierzchni
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,87 zł od 1 m
2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
z wyjątkiem wymienionych w lit. f – 7,59 zł od 1m
2
powierzchni użytkowej,
f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m
2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3
– 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/565/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 8076).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa